New caloric materials

One of our most active lines of research is currently focused on the development of advanced solid materials (organic-inorganic hybrids and “plastic crystals”) that allow us to cool our world (food, medicines, buildings, electronic equipment, etc.) in an efficient and environmentally friendly manner.

The importance of advancing in this field is clear, given that more than 20% of the world’s energy consumption already corresponds to refrigeration, and is expected to grow significantly in the coming decades. Current technology, based on gas compression, is not only energy inefficient, but also uses as refrigerants substances that are mostly greenhouse gases and / or highly toxic. New legislative regulations, increasingly restrictive, are forcing to reduce these gases and even eliminate them in an attempt to curb global warming of the planet.

[galego]

Novos materiais calóricos

Unha das nosas liñas de investigación máis activas actualmente céntrase en desenvolver materiais sólidos avanzados (híbridos orgánicos-inorgánicos e “plastic crystals”) calóricos que permitan refrixerar o noso mundo (alimentos, medicamentos, inmobles, equipos electrónicos, etc.) de xeito eficiente e respectuoso co medioambiente.

A importancia de avanzar neste campo é clara, á vista de que máis do 20% do consumo enerxético mundial corresponde xa á refrixeración, agardándose que medre moito nas próximas décadas. A tecnoloxía actual, baseada na compresión de gases non só é pouco eficiente enerxeticamente, senón que ademais utiliza como refrixerantes sustancias que na súa maioría son gases con efecto invernadoiro e/ou altamente tóxicos. As novas regulacións lexislativas, cada vez máis restritivas, obrigan a reducir ditos gases e mesmo a eliminalos para tratar de frear o quecemento global do planeta.

[castellano]

Nuevos materiales calóricos

Una de nuestras líneas de investigación más activas actualmente se centra en el desarrollo de materiales sólidos avanzados (híbridos orgánico-inorgánicos y “cristales plásticos”) que nos permitan enfriar nuestro mundo (alimentos, medicinas, inmuebles, equipos electrónicos, etc.) de manera eficiente y respetuosa con el medioambiente.

La importancia de avanzar en este campo es clara, dado que más del 20% del consumo energético mundial ya corresponde a la refrigeración, y se espera que crezca mucho en las próximas décadas. La tecnología actual, basada en la compresión de gases, no solo es energéticamente poco eficiente, sino que utiliza además como refrigerantes sustancias que en su mayoría son gases de efecto invernadero y / o altamente tóxicos. Las nuevas regulaciones legislativas, cada vez más restrictivas, están obligando a reducir dichos gases e incluso eliminarlos en un intento por frenar el calentamiento global del planeta.

 

 

 

 

Research Lines

Giant barocaloric effect in the ferroic organic-inorganic hybrid [TPrA][Mn(dca)3] perovskite under easily accessible pressures

Juan M. Bermúdez-García, Manuel Sánchez-Andújar, Socorro Castro-García, Jorge López-Beceiro, Ramón Artiaga & María A. Señarís-Rodríguez

Nature Communications volume 8, Article number: 15715 (2017) | https://www.nature.com/articles/ncomms15715


Near-room-temperature reversible giant barocaloric effects in [(CH3)4N]Mn[N3]3 hybrid perovskite

Jorge Salgado-Beceiro, Ariel Nonato, Rosivaldo Xavier Silva, Alberto García-Fernández, Manuel Sánchez-Andújar, Socorro Castro-García, Enric Stern-Taulats, María Antonia Señarís-Rodríguez, Xavier Moya, Juan Manuel Bermúdez-García

Mater. Adv., 2020,1, 3167-3170 | https://doi.org/10.1039/D0MA00652A


Giant barocaloric tunability in [(CH3CH2CH2)4N]Cd[N(CN)2]3 hybrid perovskite

Juan Manuel Bermúdez-García, Susana Yáñez-Vilar, Alberto García-Fernández, Manuel Sánchez-Andújar, Socorro Castro-García, Jorge López-Beceiro, Ramón Artiaga, Melony Dilshad, Xavier Moya, María Antonia Señarís-Rodríguez

J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 9867-9874 | https://doi.org/10.1039/C7TC03136J