UDC-Solids is a research group specialized in Solid State Chemistry and Materials, within the Molecular and Materials Chemistry (QUIMOLMAT) group, integrated in the Center for Advanced Scientific Research (CICA) and in the Faculty of Sciences of the University of A Coruña (UDC).

Since our constitution, more than 20 years ago, in UDC-Solids we develop interdisciplinary research, focusing mainly on the synthesis, characterization and study of new materials with outstanding functional and multifunctional properties, among them, and over the years, caloric, multiferroic, dielectric, magnetoelectric, magnetoresistive, magnetic, electronic, thermoelectric, superconducting and ionic. We always pay special attention to the study of the structure-properties correlation in non-molecular solids.

Among the families of materials in which we have great experience, we can highlight transition metal mixed oxides with perovskite structure and related (cobaltites, manganites, nickelates…), inorganic-organic hybrids both porous (MOFs) and dense hybrids (especially transition metal and alkyl/aryl-ammonium formates, dicyanamides and azides) or magnetic nanoparticles. In addition, very recently we have started a new line that includes molecular solids which behave as “plastic crystals”.

We are also interested in the field of Art&Science, collaborating with the Reflective Interaction group (EnsadLab) of the École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, in the research on materials for 3D printing of ceramic materials (porcelain, concrete), and thinking about new ways of waste valorization.

We also develop an intense activity of communication and scientific dissemination to all areas of society.

[galego]

UDC-Solids é un grupo de investigación especializado en Química e Materiais do Estado Sólido, dentro do grupo de Química Molecular e de Materiais (QUIMOLMAT), integrado no Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) e na Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña (UDC).

Dende o noso establecemento, hai máis de 20 anos, en UDC-Solids desenvolvemos unha investigación interdisciplinar, centrada principalmente na síntese, caracterización e estudo de novos materiais con excelentes propiedades funcionais e multifuncionais, entre eles e, ao longo dos anos, calóricos, multiferroicos , dieléctrico, magnetoeléctrico, magnetoresistivo, magnético, electrónico, termoeléctrico, supercondutor e iónico. Sempre prestamos especial atención ao estudo da correlación estrutura-propiedade en sólidos non moleculares.

Entre as familias de materiais cos que temos unha ampla experiencia, podemos destacar os óxidos mixtos de metais de transición con perovskita e estruturas relacionadas (cobaltitas, manganitas, nickelados …), os híbridos inorgánico-orgánicos, tanto porosos (MOF) como densos. (especialmente formatos de alquilo / aril amonio e metais de transición, dicianamidas e azidas), ou nanopartículas magnéticas. Ademais, recentemente comezamos unha nova liña que inclúe sólidos moleculares que se comportan como “cristais de plástico”.

Tamén nos interesa o campo da arte e a ciencia, colaborando co grupo Reflective Interaction (EnsadLab) da École nationale supérieure des Arts Décoratifs de París na investigación de materiais para a impresión 3D de materiais cerámicos (porcelana, formigón) e pensando en novas formas de recuperación de residuos.

Tamén realizamos unha intensa actividade de comunicación e divulgación científica a todos os ámbitos da sociedade.

[castellano]

UDC-Solids es un grupo de investigación especializado en Química del Estado Sólido y Materiales, dentro del grupo de Química Molecular y de Materiales (QUIMOLMAT), integrado en el Centro de Investigación Científica Avanzada (CICA) y en la Facultad de Ciencias de la Universidad de A Coruña (UDC).

Desde nuestra constitución, hace más de 20 años, en UDC-Solids desarrollamos una investigación interdisciplinar, centrada principalmente en la síntesis, caracterización y estudio de nuevos materiales con destacadas propiedades funcionales y multifuncionales, entre ellos, y a lo largo de los años, calóricos, multiferroicos, dieléctricos, magnetoeléctricos, magnetorresistivos, magnéticos, electrónicos, termoeléctricos, superconductores e iónicos. Siempre prestamos especial atención al estudio de la correlación estructura-propiedades en sólidos no moleculares.

Entre las familias de materiales con las que tenemos gran experiencia, podemos destacar los óxidos mixtos de metales de transición con estructura de perovskita y afines (cobaltitas, manganitas, niquelatos…), los híbridos inorgánico-orgánicos, tanto porosos (MOFs) como densos (especialmente los formiatos de metales de transición y de alquilo/arilo-amonio, dicianamidas y azidas), o las nanopartículas magnéticas. Además, muy recientemente hemos iniciado una nueva línea que incluye sólidos moleculares que se comportan como “cristales plásticos”.

También estamos interesados en el campo del Arte&Ciencia, colaborando con el grupo de Reflective Interaction (EnsadLab) de la École nationale supérieure des Arts Décoratifs de París, en la investigación de materiales para la impresión 3D de materiales cerámicos (porcelana, hormigón), y pensando en nuevas formas de valorización de residuos.

También desarrollamos una intensa actividad de comunicación y divulgación científica a todos los ámbitos de la sociedad.

Latest publications

Dicyanamide-perovskites at the edge of dense hybrid organic–inorganic materials

Javier García-Ben, Lauren Nicole McHugh, Thomas Douglas Bennett, Juan Manuel Bermúdez-García

Coordination Chemistry Reviews 2022, 454, 214337 | https://doi.org/10.1016/j.ccr.2021.214337

Dicyanamide-perovskites

Discovery of Colossal Breathing-Caloric Effect under Low Applied Pressure in the Hybrid Organic−Inorganic MIL-53(Al) Material

Javier García-Ben, Jorge López-Beceiro, Ramon Artiaga, Jorge Salgado-Beceiro, Ignacio Delgado-Ferreiro, Yury V. Kolen’ko, Socorro Castro-García, María Antonia Señarís-Rodríguez, Manuel Sánchez-Andújar, Juan Manuel Bermúdez-García

Chem. Mater. 2022, 34, 3323−3332 | https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c00137

Pressure

Recent videos

Que é #Galiciafutura? A vindeira exposición do Museo Centro Gaiás nace como un proceso de busca: sobre os alicerces do noso pasado e do noso […]

Como imaxinas a Galicia futura? Esta exposición sae á procura de respostas a esta pregunta a través dun suxestivo diálogo entre arte e ciencia, entre […]